Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie serwis informacyjny
Informacje przedmiotowe
 • Dane teleadresowe
 • Kierownictwo jednostki
 • Spis telefonów
 • Lecznictwo
 • Prawa pacjenta
 • Przetargi
 • Informacje podmiotowe
 • Statut jednostki
 • Schemat organizacyjny
 • Majątek jednostki
 • Regulamin organizacyjny
 • Informacje publiczne
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE PODMIOTOWE   \  STATUT JEDNOSTKI

    Statut jednostki

  Statut CSK MSWiA w Warszawie

  Wersja z dnia: 30 czerwca 2016 r.

  Zarządzenie nr 36

  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  z dnia 30 czerwca 2016 r. (poz. 43)

  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

  STATUT

  Centralnego Szpitala Klinicznego

  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

  w Warszawie

  Rozdział 1.

  FIRMA, SIEDZIBA SZPITALA

   

  § 1. 1. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą - samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

  2. Szpital może używać skróconej nazwy "Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie", „CSK MSWiA w Warszawie”.

  § 2. Siedzibą Szpitala jest Warszawa, ul. Wołoska 137.

  § 3. Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. - z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Szpital jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000133822. Akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  § 4. Podmiotem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

  § 5. Szpital działa w szczególności na podstawie:

  1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3) );

  2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

  publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.4) );

  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5) );

  4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

  5) postanowień niniejszego statutu.

  Rozdział 2.

  CELE I ZADANIA SZPITALA

  § 6. Celem Szpitala jest:

  1) wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala;

  2) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

  3) promocja zdrowia.

  § 7. Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

  1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

  a) szpitalnych w zakresie:

  - alergologii,

  - anestezjologii i intensywnej terapii,

  - chirurgii i chirurgii dziecięcej,

  - chirurgii plastycznej,

  - chirurgii naczyniowej,

  - chorób wewnętrznych,

  - chorób zakaźnych,

  - dermatologii,

  - diabetologii,

  - dializoterapii,

  - endokrynologii,

  - gastroenterologii,

  - ginekologii i położnictwa,

  - hematologii,

  - hepatologii,

  - intensywnej opieki medycznej,

  - kardiochirurgii,

  - kardiologii,

  - nefrologii,

  - neonatologii,

  - neurochirurgii,

  - neurologii,

  - noworodków,

  - onkologii,

  - okulistyki,

  - ortopedii i traumatologii,

  - otolaryngologii,

  - pediatrii,

  - ratownictwa medycznego (SOR),

  - rehabilitacji kardiologicznej,

  - rehabilitacji neurologicznej,

  - reumatologii,

  - szpitalnego oddziału ratunkowego,

  - transplantologii,

  - terapii izotopowej,

  - urologii,

  b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin – „leczenie

  jednego dnia”,

  c) innych niż szpitalne w zakresie usprawniania leczniczego;

  2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  a) alergologii,

  b) badań diagnostycznych - zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

  c) badań profilaktycznych,

  d) chirurgii dziecięcej,

  e) chirurgii naczyniowej,

  f) chirurgii ogólnej,

  g) chirurgii ortopedycznej dzieci,

  h) chirurgii plastycznej,

  i) chorób metabolicznych,

  j) chorób zakaźnych,

  k) cytologii,

  l) dermatologii,

  m) diabetologii,

  n) endokrynologii,

  o) foniatrii,

  p) gastroenterologii,

  q) ginekologii,

  r) hematologii,

  s) hepatologii,

  t) gruźlicy i chorób płuc,

  u) kardiochirurgii,

  v) kardiologii i kardiologii inwazyjnej,

  w) laryngologii i audiologii,

  x) leczenia bólu,

  y) logopedii,

  z) medycyny pracy,

  za) neurochirurgii,

  zb) neurologii,

  zc) nefrologii,

  zd) okulistyki i przeciwjaskrowym,

  ze) onkologii,

  zf) ortopedii,

  zg) osteoporozy,

  zh) podstawowej opieki zdrowotnej,

  zi) pomocy doraźnej,

  zj) położnictwa,

  zk) preluksacji,

  zl) pulmonologii,

  zm) rehabilitacji,

  zn) reumatologii,

  zo) transplantologii,

  zp) traumatologii i narządu ruchu,

  zq) urologii,

  zr) zdrowia psychicznego,

  zs) zdrowia psychicznego dzieci;

  3) orzekanie o:

  a) stanie zdrowia świadczeniobiorców na zasadach wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

  b) czasowej niezdolności do pracy lub nauki - na zasadach wynikających z przepisów odrębnych;

  4) współpracę z uczelniami oraz z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie badań klinicznych;

  5) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

  6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  7) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  8) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

  9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;

  10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

  11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu;

  12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

  13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430,

  Nr 112, poz. 654 oraz z 2015 r. poz. 1348);

  14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  15) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

  § 8. Wykonując zadania Szpital współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

   

  Rozdział 3.

  ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

  § 9. Organami Szpitala są:

  1) kierownik;

  2) rada społeczna.

  § 10. 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik.

  2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, koordynatora do spraw pielęgniarstwa i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

  3. Zastępcy kierownika i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  4. W razie nieobecności kierownika zastępuje go, wyznaczony przez kierownika, zastępca kierownika, a w razie nieobecności zastępcy kierownika, pracownik wyznaczony przez kierownika.

  5. Zastępcy kierownika Szpitala działają w granicach ich umocowania. Zakres umocowania określa kierownik Szpitala.

  § 11. 1. Kierownik wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Szpitala, w tym w formie

  zarządzeń.

  2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium, ujmującym:

  1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

  2) numer/rok;

  3) datę wejścia w życie;

  4) imię i nazwisko podpisującego akt.

  § 12. 1. W Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika.

  2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

  3. W skład rady społecznej wchodzą:

  1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  2) członkowie:

  a) przedstawiciel Policji,

  b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

  c) przedstawiciel Straży Granicznej,

  d) przedstawiciel Służby Więziennej,

  e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

  f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

  § 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

  2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

  1) rezygnacji z funkcji;

  2) braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

  3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestnictwo w posiedzeniach rady społecznej;

  4) zwolnienia ze służby lub pracy;

  5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

  6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

  7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

  3. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

  4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

  § 14. Do zadań rady społecznej należy:

  1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

  a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala,

  b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital,

  c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala,

  d) przyznawania kierownikowi nagród,

  e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem z kierownikiem

  z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

  2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  c) kredytów bankowych lub dotacji,

  d) podziału zysku,

  e) zbycia aktywów trwałych Szpitala oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu

  medycznego przez Szpital,

  f) regulaminu organizacyjnego;

  3) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Szpital;

  4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

  5) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

  6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i w statucie Szpitala.

  § 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  § 16. Spory wynikłe między kierownikiem a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

  § 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

  1) przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

  a) „Centralny Szpital Kliniczny” – w którym jest realizowana działalność lecznicza w rodzaju

  stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych. W skład Centralnego Szpitala Klinicznego wchodzą wszystkie komórki szpitalne (kliniki, oddziały, pododdziały, działy, zespoły, bloki operacyjne) z siedzibą w Warszawie, oraz pracownie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, w których są udzielane świadczenia w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. a i b,

  b) „Przychodnie Specjalistyczne” – w których jest realizowana działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. W skład Przychodni Specjalistycznych wchodzą wszystkie komórki ambulatoryjne (poradnie i gabinety) z siedzibą na terenie województwa mazowiekiego, w których są udzielane świadczenia w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. c oraz pkt 2;

  2) komórki administracyjno – gospodarcze.

  Rozdział 4.

  GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

   

  § 18. Szpital:

  1) prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania;

  2) pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

  § 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

  2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

  3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do

  przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

  4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

  § 20. 1. Szpital jest utrzymywany ze środków finansowych pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych z:

  1) publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia,

  2) osobami fizycznymi.

  2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

  o działalności leczniczej.

  § 21. Szpital jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

  1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych;

  2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala;

  3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Szpital;

  4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

  5) nabycie na rzecz Szpitala aktywów trwałych o jednostkowej wartości przekraczającej 50 000 zł;

  6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

  7) prowadzenie działalności innej niż działalność lecznicza;

  8) zmianę wierzyciela Szpitala.

  § 22. Szpital prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

  1) świadczenia usług w zakresie orzecznictwa na rzecz innych podmiotów na podstawie odrębnych umów;

  2) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych zbędnych na cele działalności statutowej Szpitala;

  3) organizowania i prowadzenia szkoleń;

  4) organizowania konferencji i innych imprez;

  5) testowania sprzętu;

  6) wydawniczym;

  7) handlowo – usługowym.

   

  1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie

  § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu

  działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697.

  3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100

  oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166 i 1333.

  4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569

  i 1692.

  5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,

  911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

    udostępnił Zespół Radców Prawnych dnia 2016-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra